Wykonanie wszystkich zaplanowanych prac, w tym termomodernizacji budynku, przyczyni się do powstania obiektu użyteczności publicznej, w którym  będzie można prowadzić różnego rodzaju działania społeczne i kulturalne dla mieszkańców Miasta i Gminy Chodecz, a także do ograniczenia strat ciepła poprzez zmniejszenia poboru energii cieplnej, a tym samym do ograniczenia emisji szkodliwych gazów (m.in. dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO) i pyłów, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska. Realizacja projektu przyczyni się w konsekwencji do przyszłego zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące efekty:

  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  • Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 1 szt.
  • Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 80 osób.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 1 541 048,13 zł, z czego wartość dofinansowania – 1 309 890,91 zł.